Trường THCS Phú Lương xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và 50 năm thành lập trường THCS Phú Lương (1965-2015) với chủ điểm tháng 11 “Biết ơn thầy cô giáo”. Khách mời: Lãnh đạo PGD, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công an phường, các ban ngành đoàn thể trong phường, lãnh đạo các tổ dân phố, các thế hệ nhà giáo đã nghỉ hưu tại trường, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, các thế hệ học sinh đã từng học tập tại trường THCS Phú Lương

Trang nhất » Tin Tức » Công khai tài chính

Công khai dự toán, quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017

Thứ bảy - 07/10/2017 09:37

Công khai dự toán, quyết toán ngân sách  6 tháng đầu năm 2017

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của trường THCS Phú Lương

PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số : 05C /QĐ                                                 

                                                            Phú Lương ngày 31  tháng 8  năm 2017

     QYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách  6 tháng đầu năm 2017

         

- Căn cứ vào nghị định số 163/2016/NĐ-CP  ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng  6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ vào báo cáo quí I+II năm 2017 của trường trung học cơ sở Phú Lương.

- Xét đề nghị của Hội đồng trường trung học cơ sở Phú Lương

QYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của trường THCS Phú Lương (Theo các biểu đính kèm).

Điều 2  : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thư ký hội đồng, kế toán và các bộ phận liên quan thuộc trường trung học cơ sở Phú Lương tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận :

-Phòng tài chính quận Hà Đông ;                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

-Phòng Giáo dục &ĐT quận Hà Đông                                                        (Đã kí)

- Lưu VT                                                                                                               

-Cổng thông tin điện tử nhà trường                                                  Bùi Thị Lan

 

-----------------------------------------------------

PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 05B/QĐ                                                           Phú Lương ngày 31  tháng 8  năm 2017


     QYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017

         

- Căn cứ vào nghị định số 163/2016/NĐ-CP  ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng  6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ vào quyết định 11631/QĐ- UBND ngày 21/12/2016 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2017 của quận Hà Đông.

- Xét đề nghị của Hội đồng trường trung học cơ sở Phú Lương

QYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 của trường THCS Phú Lương (Theo các biểu đính kèm).

Điều 2  : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thư ký hội đồng, kế toán và các bộ phận liên quan thuộc trường trung học cơ sở Phú Lương tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận :

-Phòng tài chính quận Hà Đông ;                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

-Phòng Giáo dục &ĐT quận Hà Đông                                             (Đã kí)

- Lưu VT                                                                                   Bùi Thị Lan

- Cổng thông tin điện tử nhà trường

------------------------------------------------------------------------------------------

Biểu số 2 : Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)
TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG          
CHƯƠNG 622          
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC          
(Kèm theo Quyết định số : 05B/QĐPLg Ngày 31/8/2017 của Hiệu trưởng trường THCS Phú Lương )
             
             
Số TT Nội dung         Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí         747,720,000
1 Số thu phí, lệ phí          
1.1 Lệ phí          
  Lệ phí A          
  Lệ phí B          
1.2 Thu Học phí          
  Thu Học phí         747,720,000
  Phí B          
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại         115,392,800
2.1 Chi sự nghiệp......         115,392,800
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         115,392,800
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
2.2 Chi quản lý hành chính          
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
3.1 Lệ phí          
  Lệ phí A          
  Lệ phí B          
  Phí           
3.2 Phí           
  Phí A          
  Phí B          
II Dự toán chi ngân sách nhà nước         9,137,931,228
1 Chi quản lý hành chính          
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         9,037,931,228
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         100,000,000
2 Nghiên cứu khoa học          
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ          
  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia          
  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ          
  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở          
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng          
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề          
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
5 Chi bảo hiểm xã hội          
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
6 Chi hoạt động kinh tế          
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn          
9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
11 Chi chương trình mục tiêu          
11.1 Chi chương trình mục tiêu quốc gia          
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)          
11.2 Chi chương trình mục tiêu          
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu )          
             
             
                                                      Phú Lương ngày 31 tháng 8 năm 2017
                                                   Hiệu trưởng
----------------------------------------------------------------------------------
 
Biểu số 3 : Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)
TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG        
CHƯƠNG 622        
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ (6 THÁNG NĂM 2017)
  (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước )  
           
           
TT Nội dung Dự toán Ước thực hiện So sánh  
     năm 6 tháng đầu năm Dự toán Cùng kỳ năm trước
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
1 Số thu phí, lệ phí        
1.1 Lệ phí        
  Lệ phí A        
  Lệ phí B        
1.2 Phí         
  Học Phí THCS   747,720,000    
  Phí B        
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại   115,392,800    
2.1 Chi sự nghiệp......   115,392,800    
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   115,392,800    
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2.2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN        
3.1 Lệ phí        
  Lệ phí A        
  Lệ phí B        
  Phí         
3.2 Phí         
  Phí A        
  Phí B        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước   9,137,931,228    
1 Chi quản lý hành chính        
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   9,037,931,228    
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   100,000,000    
2 Nghiên cứu khoa học        
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ        
  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia        
  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ        
  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở        
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng        
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề        
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình        
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
5 Chi bảo hiểm xã hội        
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
6 Chi hoạt động kinh tế        
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường        
7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin        
8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn        
9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao        
10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
11 Chi chương trình mục tiêu        
11.1 Chi chương trình mục tiêu quốc gia        
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)        
11.2 Chi chương trình mục tiêu        
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu )        
           
           

-----------------------------------------------------------------------
Biểu số 4 : Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)  
TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG          
CHƯƠNG 622          
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017  
(Kèm theo Quyết định số 05C /QĐPLg Ngày 31/8 /2017  của Hiệu trưởng trường THCS Phú Lương )  
             
             
Số TT Nội dung Số liệu Số liệu   Trong đó  
    báo cáo quyết toán  Quỹ lương Mua sắm Trích lập
    quyết toán được duyệt   sửa chữa các quỹ
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 1,721,266,000 1,721,266,000      
1 Số thu phí, lệ phí          
1.1 Lệ phí          
  Lệ phí A          
  Lệ phí B          
1.2 Thu Học phí 747,720,000 747,720,000      
  Thu Học phí 747,720,000 747,720,000      
  Phí B          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Thu sự nghiệp khác          
  Thu tiền học thêm 973,546,000 973,546,000      
             
B Chi từ nguồn thu được để lại          
1 Chi từ nguồn thu được để lại          
1.1 Chi học phí 115,392,800 115,392,800      
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
1.2 Chi quản lý hành chính          
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          
2  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác 936,943,900 936,943,900      
  Thu tiền học thêm 936,943,900 936,943,900      
C Số thu nộp NSNN          
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
1.1 Lệ phí          
  Lệ phí A          
  Lệ phí B          
  Phí           
1.2 Phí           
  Phí A          
  Phí B          
2  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3,766,648,496 3,766,648,496      
1 Chi quản lý hành chính          
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3,766,648,496 3,766,648,496 ######## 112,676,400  
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          
2 Nghiên cứu khoa học          
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ          
  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia          
  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ          
  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở          
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng          
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề          
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
5 Chi bảo hiểm xã hội          
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
6 Chi hoạt động kinh tế          
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn          
9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
11 Chi chương trình mục tiêu          
11.1 Chi chương trình mục tiêu quốc gia          
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)          
11.2 Chi chương trình mục tiêu          
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu )          
      Phú Lương ngày 31   tháng  8  năm 2017  
      Thủ trưởng đơn vị
             
                Bùi Thị Lan  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 15/09/2020

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 09/09/2020

Văn bản 2503

Văn bản 2503 HD thu học phí theo NĐ 05

Thời gian đăng: 03/09/2020

Văn bản 2703 HD khai giảng năm học 2020-2021

Văn bản 2703 HD khai giảng năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 03/09/2020

Công văn HD khai báo y tế

Công văn HD khai báo y tế

Thời gian đăng: 03/09/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,574
  • Tháng hiện tại1,574
  • Tổng lượt truy cập7,902,768
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây