Trang nhất » Chuyên môn » Chuyên môn » Quy chế chuyên môn

Quy chế hoạt động dân chủ trong các hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Thứ bảy - 29/10/2016 09:35

Quy chế hoạt động dân chủ trong các hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Thực hiện tốt, có hiệu quả nhất những điều trong luật giáo dục và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, cán bộ viên chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

PHÒNG GD&ĐT Q.HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Phú Lương, ngày 12 tháng 9 năm 2016

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN chñ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

(Ban hành kèm theo QĐ số72 /QĐ-THCS P.Lg ngày 12/9/2016 của Hiệu trưởng trườngTHCS Phú Lương)

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường.

1. Thực hiện tốt, có hiệu quả nhất những điều trong luật giáo dục và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, cán bộ viên chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

 • Đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.
 • Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật và kỷ cương trong nhà trường.
 • Không được có hành vi lợi dụng dân chủ cũng như xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
 • CHƯƠNG II

  MỤC I: TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

  Điều 3: Hiệu trưởng có trách nhiệm:

 • Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
 • Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức của người học trong quy chế này.
 • Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp hội đồng giáo dục, sinh hoạt tổ, hoạt động đoàn thể, hội phụ huynh học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân… và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điểu lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của hiệu trưởng.
 • Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập chung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
 • Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.
 • Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:
 • - Họp giao ban BGH 2 lần/tháng, Hàng tuần hội ý giữa Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng về những vấn đề đột xuất phát sinh.

  - Hàng tháng họp giao ban Ban giám hiệu với Bí thư chi bộ, các tổ trưởng, đại diện BCH công đoàn và đại diện đoàn thanh niên để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.

  - Ít nhất một năm ba lần họp hội đồng giáo dục của nhà trường. Họp đột xuất nếu thấy cần thiết

  - Cuối học kỳ I và cuối năm học tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng  tại trường học.

  - Cuối năm thực hiện đánh giá người dạy, cán bộ, công chức về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạnh công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.

  - Phối hợp với các tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức mỗi năm một lần theo quy định của nhà nước.

  MỤC II: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO,

  CÁN BỘ VIÊN CHỨC

  Điều 4: Nhà giáo cán bộ công chức trong nhà trường có trách nhiệm:

  1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của luật giáo dục. Nhà giáo, cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình.

  2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại điều 6 của quy chế này.

  3. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; nhà giáo, cán bộ, công chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

  4. Thực hiện đúng Pháp lệnh cán bộ công chức; Pháp lệnh chông tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm.

  5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường.

  MỤC III. NHỮNG VIỆC NHÀ GIÁ CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐƯỢC BIẾT

  VÀ THAM GIA Ý KIẾN

  Điều 5: Những việc nhà giáo, cán bộ, công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, hoặc thông qua các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

  1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.

  2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

  3. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.

  4. Công khai các khoản đóng góp của người học, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.

  5. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, viên chức, cho người học.

  6. Việc thực hiện thi tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

  7. Những vấn đề tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.

  8. Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét đánh giá viên chức hàng năm.

  Những vấn đề trên sẽ được công khai bằng một trong hai hình thức sau:

  - Niêm yết tại cơ quan.

  - Thông báo tại Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm học.

  - Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, công chức.

  - Thông báo cho tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng chuyên môn để thông báo đến nhà giáo, cán bộ, công chức trong tổ.

  - Thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành công đoàn nhà trường.

  Điều 6: Những việc hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của cá nhân hoặc các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định

  1. Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường trong năm học.

  2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.

  3. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.

  4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ của nhà trường.

  5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng, nội quy quy chế trong nhà trường.

  6. Báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ năm học

  Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm học hoặc theo dự thảo văn bản đưa về tổ bộ phận để đoàn viên tham gia ý kiến.

  MỤC IV: NHỮNG VIỆC NGƯỜI HỌC ĐƯỢC BIẾT VÀ

  THAM GIA Ý KIẾN:

  Điều 7: Người học được biết những nội dung sau đây:

  1. Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành và những quy định của nhà trường đối với người học.

  2. Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo của nhà trường hàng năm.

  3. Những thông tin có liên quan tới học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.

  4. Chủ trương kế hoạch  tổ chức cho người học phấn đấu gia nhập các tổ chức đoàn thể trong trường.

  Điều 8: Những việc người học được tham gia ý kiến.

  1. Nội quy học sinh và quy định có liên quan đến người học.

  2. Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường có liên quan đến người học.

  3. Việc tổ chức giảng dạy học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi học tập của người học.

  Những nội dung trên được công khai bàn bạc bằng những hình thức sau:

  - Niêm yết công khai những quy định về tuyển sinh, nội dung quy chế học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật.

  - Định kỳ ít nhất trong năm học 3 lần tổ chức hội nghị các bậc cha mẹ của người  học để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình người học, thông báo kết quả học tập rèn luyện của người học.

  - Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của người học và các bậc cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho hiệu trưởng.

  - Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để người học, các bậc cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.

  MỤC V: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG (NHƯ ĐIỀU 13, 14)

  Điều 9: Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường.

  Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức có trách nhiệm:

  1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

  2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

  3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

  Điều 10: Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường THCS

  1. Ban đại diện cha, mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:

  1.1- Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.

  1.2- Vận động các bậc cha, mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.

  1.3. Vận động các cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hoá giáo dục ở địa phương.

 • Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếpvới nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.
 • CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Quy chế này được xem xét sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức hàng năm.

  - Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định.

  - Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những quy định trong qui chế này phù hợp với thực tế của nhà trường.

   

     Nơi nhận:

        - PGD&ĐT quân  để b/c;

        - Toàn thể CB, GV, NV nhà trường để thực hiện;

        - Lưu VT.

                    HIỆU TRƯỞNG

   

                        Bùi Thị Lan

  Tác giả: Bùi Thị Lan

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây