Trang nhất » Chuyên môn » Chuyên môn » Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Hai không" với 6 nội dung năm học 2013 - 2014

Thứ tư - 16/09/2015 00:47

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Hai không" với 6 nội dung năm học 2013 - 2014

Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận đông “Hai không” nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp, nói không với việc thu chi tài chính sai nguyên tắc và việc dạy thêm học thêm không đúng qui định nhằm phát huy vai trò của sự nghiệp trồng người; đồng thời tạo uy tín, niềm tin của xã hội đối với những người làm công tác giáo dục.

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG

Số: 42/KH-THCS PLg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Phú Lương, ngày 19  tháng 10  năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HAI KHÔNG” VỚI 6 NỘI DUNG

Năm học: 2013 – 2014

            Thực hiện chỉ thị số: 33/2006/CT-TTg ngày 08/09/2006 của thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục;

            Căn cứ  Kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Hai không” (Ban hành kèm theo Quyết định số 3859/QĐ.BGD&ĐT ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

          Căn cứ kế hoạch năm học 2013-2014 số 927/HD-PGD&ĐT ngày 03/09/2013 của Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông;

          Căn cứ kế hoạch năm học 2013-2014 số 02/KH-THCS PLg ngày 10/09/2013 của trường THCS Phú Lương;

Trường THCS Phú Lương xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 6 nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :

1/ Mục đích :

- Cuộc vận động “Hai không” với 6 nội dung: “ nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp, nói không với việc thu chi tài chính sai nguyên tắc và việc dạy thêm học thêm không đúng qui định”. Cuộc vận động “Hai không” là cuộc vận động nhằm mục đích phát huy vai trò của sự nghiệp trồng người; đồng thời tạo uy tín, niềm tin của xã hội đối với những người làm công tác giáo dục.

- Cuộc vận động “Hai không” chính là một bước ngoặc quan trọng trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, góp phần phát triển đất nước.

- Cuộc vận động còn tích cực góp phần lập lại kỷ cương trong việc dạy của thầy và việc học của học sinh ; xóa bỏ những tiêu cực trong thi cử, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đẩy lùi hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp và nói không với vi phạm đạo đức Nhà giáo.

2/ Yêu cầu :

- Khơi dậy và phát huy lòng tự trọng nghề nghiệp và niềm tự hào của mỗi CB, GV của những người làm công tác giáo dục; đây là một sứ mệnh của ngành.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của người thầy và khát vọng học tập của trò. Tạo niềm tin vững chắc cho học sinh mai sau có tự tin và vận dụng những tri thức từ mái trường THCS vào cuộc sống thực tiễn.

- Cuộc vận động này, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể của xã hội như: công đoàn, đoàn thanh niên,  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học,….

- Phải có sơ kết biểu dương và khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện cuộc vận động ; đồng thời có biện pháp xử lý thích đáng những cá nhân, tập thể có biểu hiện tiêu cực như : vi phạm quy chế thi cử, chạy theo thành tích, cố tình để học sinh ngồi nhầm lớp và vi phạm đạo dức nhà giáo.

- Phát huy tinh thần tự học, tự rèn, của mỗi thầy giáo, cô giáo, mỗi cán bộ làm công tác quản lý trong trường học và ý thức học tập của học sinh.

          II. NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ :

1/ Về nhận thức :

- Mỗi thầy giáo, cô giáo, người làm công tác quản lý giáo dục phải quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác.

- Phải làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, làm sao cho mọi người dân hiểu rõ về mục đích của cuộc vận động để người dân góp phần làm cho cuộc vận động đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

- Phải giáo dục học sinh có hiểu biết về ý nghĩa cuộc vận động, từ đó các em sẽ phấn đấu tốt trong học tập.

2/ Về tổ chức :

Ban Lãnh đạo nhà trường thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động hội tụ đủ các thành phần như : Ban giám hiệu trường, Ban chấp hành công đoàn, và một số bộ phận trong nhà trường. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là phát động cuộc vận động, tổ chức đăng ký thực hiện cuộc vận động,xây dựng kế hoạch hoạt động , có kiểm tra và có sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

3/ Về hành động :

- Mỗi cán bộ quản lý giáo dục, mỗi thầy giáo cô giáo phải tự học, tự rèn ; nâng cao lương tâm trách nhiệm của nhà giáo và năng lực sư phạm, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp như dạy thêm, học thêm.

- Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy của thầy và cách học của trò.

- Nghiêm túc trong công các kỳ kiểm tra, tránh chạy theo thành tích ảo.

- Coi thi và chấm điểm bài kiểm tra của học sinh phải khách quan trung thực ; tránh hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp.

- Thực hiện tốt công tác phê và tự phê trong đơn vị.

- Chấp hành tốt quy chế dân chủ ở cơ quan. Biết lắng nghe ý kiến của nhân dân và lắng nghe những mong muốn của học sinh, cùng với nhân dân và học sinh giải quyết những ý kiến và mong muốn đó một cách khoa học đảm bảo tính công bằng, khách quan và dân chủ.

- Mạnh dạn phê bình, xây dựng đối với những cá nhân, tập thể cố tình vi phạm các nội dung của cuộc vận động này.

- Phát hiện những cá nhân, tập thể có đóng góp tốt trong quá trình thực hiện cuộc vận động để để nghị Ban chỉ đạo khen thưởng, biểu dương kịp thời.

4/ Công tác phối hợp :

Ban Lãnh đạo nhà trường phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong nhà trường và ngoài xã hội trong suốt quá trình vận động và thực hiện.

          III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

thực hiện

Nội dung hoạt động

Bộ phận thực hiện

Tháng 10/2013

Thành lập Ban chỉ đạo.

Triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động

Tổ chức ký cam kết.

Hiệu trưởng + Chủ tịch công đoàn

Ban chỉ đạo

 

Tháng 11/2013 đến tháng 12/2013

Theo dõi, giám sát việc thực hiện cuộc vận động (có nhắc nhở các cá nhân, tập thể)

Hiệu trưởng + Chủ tịch công đoàn

Ban chỉ đạo

Tháng 12/2013

Sơ kết thực hiện trong học kỳ I

Triển khai nhiệm vụ học kỳ II

Hiệu trưởng + Chủ tịch công đoàn

Ban chỉ đạo

Tháng 1/2014 đến tháng hết 2/2014

Tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện cuộc vận động (có nhắc nhở các cá nhân, tập thể)

Hiệu trưởng + Chủ tịch công đoàn

Ban chỉ đạo

Tháng 3/2014 đến tháng 4/2014

Tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện cuộc vận động (có nhắc nhở các cá nhân, tập thể)

Giám sát việc tổ chức kiểm tra khảo sát giữa kỳ II, cuối học kỳ II và quá trình chấm bài, đánh giá kết quả học tập của HS.

Hiệu trưởng + Chủ tịch công đoàn

Ban chỉ đạo

Tháng 5/2014

Chỉ đạo thi thử vào 10: nghiêm túc, đúng qui chế.

Sơ kết thực hiện trong học kỳ II ; Biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động.

Hiệu trưởng + Chủ tịch công đoàn

Ban thi đua khen thưởng

        

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

             Trên đây là kế hoạch thực hiện cuộc vận đông “Hai không” với 6 nội dung, BGH nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ được phân công nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đề ra.

  Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH, TPT;                                                             

- Lưu VP                                                                                                                Bùi Thị Lan

 

Tác giả: Bùi Thị Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây