Trang nhất » Chuyên môn » Chuyên môn » Kế hoạch

Kế hoạch công tác Kiểm tra nội bộ năm học 2015 - 2016

Thứ ba - 29/09/2015 17:27

Kế hoạch công tác Kiểm tra nội bộ năm học 2015 - 2016

Trường THCS Phú Lương xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016 với mục đích nhằm thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức bộ máy hoạt động nhà trường, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền, củng cố đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt,....

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG

Số: 08/KH- THCS P.Lg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Lương, ngày 12 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

Công tác Kiểm tra nội bộ năm học 2015 - 2016

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

      Căn cứ các văn bản pháp luật về thanh tra; Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015-2016; Công văn số 9817/SGD&ĐT-TTr ngày 26/8/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016; Công văn số 598/TTr của Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ (KTNB) trường học năm học 2015-2016;

       Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra các năm học 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.

       Thực hiện Hướng dẫn số 796/HD-PGD&ĐT ngày 7/9/2015 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp THCS của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông; văn bản số 813/PGD&ĐT ngày 14/9/2015 V/v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông

       Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015-2016 và tình hình thực tế của nhà trường;

       Trường THCS Phú Lương xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016 như sau:

            II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức bộ máy hoạt động nhà trường, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

          - Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

          - Thúc đẩy các hoạt động dạy và học trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục.

          - Xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn cao; xây dựng nhà trường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành giáo dục.

          - Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên nhân viên và học sinh.

          - Thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thực hiện tốt qui chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục và các phong trào thi đua trong hoạt động nhà trường.

          III. NHIỆM VỤ

          1. Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Nâng cao vai trò gương mẫu của Ban giám hiệu trong việc thực hiện kỷ cương, nề nếp, quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử trong nhà trường.

          - Tổ chức kiểm tra và công khai số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ giáo viên trong đơn vị

          - Tổ chức kiểm tra đánh giá việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo và cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" đánh giá bằng những việc làm thiết thực hiệu quả. phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; kiểm tra việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại – Tố cáo; kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nội qui, qui định của nhà trường.

- Kiểm tra đánh giá giáo viên về việc thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục; đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh việc tăng cường các biện pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 của Quận ủy về việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường.

          - Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 03/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của thủ tướng chính phủ về "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục" và cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" của Bộ GD&ĐT trong các hoạt động giáo dục của cán bộ, giáo viên tại nhà trường.

- Kiểm tra các hoạt động dạy và học diễn ra trong nhà trường, mức độ thực hiện quy chế chuyên môn; thực hiện mục tiêu, kế hoạch của trường, của tổ chuyên môn và những điều kiện phương tiện phục vụ cho dạy học và giáo dục.

- Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới quản lý tài chính, nhân sự, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học; kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục, chăm lo đầu tư và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xét lên lớp, tốt nghiệp, tuyển sinh. 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra; triển khai hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

          2. Nhiệm vụ cụ thể:

          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành và của thành phố.

          - Kiểm tra hoạt động giáo dục đạo đức và hoạt động ngoài giờ lên lớp của cán bộ, giáo viên.

          - Tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn (soạn giảng chấm chữa bài và hồ sơ chuyên môn), thực hiện chương trình và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của cán bộ giáo viên. Kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh, xét lên lớp, ở lại lớp, xếp loại thi đua của học sinh

          - Kiểm tra đánh giá nề nếp ra vào lớp đúng giờ, chống cắt xén chương trình, thực hiện việc dạy thêm, học thêm đúng qui định của giáo viên trong nhà trường.

          - Kiểm tra đánh giá công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

          - Tự kiểm tra đánh giá công tác thu chi tài chính và công khai tài chính trong nhà trường,

          - Kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học và các công tác khác của cán bộ giáo viên, nhân viên.

          - Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt và nước uống cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA

1. Tổ chức lực lượng :

- Ra quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm 12 đ/c được phân công làm 2 nhóm; Nhóm 1 kiểm tra Hành chính, quản trị, tài chính và cơ sở vật chất nhà trường; Nhóm 2 kiểm tra công tác dạy và học (đính kèm quyết định)

- Thành phần Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm: Hiệu trưởng, Phó HT, Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội, cán bộ y tế trường học.

- Đối tượng được kiểm tra: Các đoàn thể, bộ phận, tổ chuyên môn, cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường.

     - Hình thức kiểm tra:

            + Kiểm tra thường xuyên.

            + Kiểm tra đột xuất.

     - Phương pháp kiểm tra:

            + Phương pháp quan sát (đàm thoại, phỏng vấn).

            + Phương pháp điều tra bằng phiếu.

            + Phương pháp phân tích tài liệu.

            + Phương pháp tham gia những hoạt động.

            + Phương pháp khác.

2. Hoạt động kiểm tra :

2.1­. Tự kiểm tra trong nhà trường: Định kỳ 02 lần/năm học với những nội dung sau:

a) Kiểm tra số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ: Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ và hình thành tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường; hồ sơ kiểm tra như hồ sơ viên chức, các quyết định tổ chức và quyết định phân công).

b) Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật: Số lượng, chất lượng, việc bố trí, sắp xếp, khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị, khuôn viên, các khu vực vệ sinh (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường với các nội dung xem xét như: Hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của các bộ phận như cán bộ thư viện, cán bộ y tế, phụ trách vệ sinh môi trường, nhân viên bảo vệ, trang thiết bị hiện có đang sử dụng…).

c) Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục: Tuyển sinh, biên chế học sinh/lớp; thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục được giao …(Đối tượng kiểm tra là Ban Lãnh đạo nhà trường, Hội đồng tuyển sinh với các nội dung như: Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường ; các hồ sơ của các bộ phận phụ trách như : phổ cập, văn thư, quản lý học sinh chuyển trường, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ và các hồ sơ quy định khác).

d) Kiểm tra hoạt động và chất lượng giảng dạy các môn văn hóa: Tổ chức giảng dạy, học tập, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; kiểm tra và đánh giá xếp loại hồ sơ chuyên môn, dự giờ đột xuất; tình hình chất lượng giảng dạy của giáo viên và học sinh (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan với nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, hồ sơ của giáo viên, đánh giá giờ dạy bằng phiếu).

đ) Kiểm tra thực hiện nội dung, chương trình giáo dục toàn diện: Đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, công tác Đoàn-Đội, hoạt động xã hội; kết quả xếp loại hạnh kiểm (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, GVCN, GVBM, các đoàn thể và bộ phận liên quan với nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ lưu của Lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của giáo viên, tổ chuyên môn, Tổng phụ trách Đội, y tế trường học, công tác chủ nhiệm của các giáo viên, các kế hoạch hoạt động ngoại khóa). 

e) Kiểm tra Công tác quản lý của thủ trưởng đơn vị: Xây dựng và triển khai thực hiện các loại kế hoạch; quản lý, bố trí sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người học; thực hiện chế độ chính sách; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra của hiệu trưởng theo quy định; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội; quản lý hành chính, tài chính, tài sản; công tác tham mưu, phối hợp và công tác xã hội hóa giáo dục; việc công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính (Đối tượng kiểm tra là Hiệu trưởng: Hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường, trực tiếp là Hiệu trưởng; Hồ sơ lưu và hình thức công khai của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai ; hồ sơ các bộ phận có liên quan).

2.2. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: Trong năm học kiểm tra toàn diện 1/3 GV trong nhà trường:

a) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (do Hiệu trưởng nhận xét)

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

b) Kết quả công tác được giao

- Thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên và hồ sơ khác của nhà trường có liên quan để đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. 

- Kiểm tra giờ lên lớp: dự giờ tối đa 3 tiết, nếu dự 2 tiết không xếp cùng loại thì dự tiết thứ 3. Khi dự giờ, cán bộ kiểm tra lập phiếu dự giờ, nhận xét ưu khuyết điểm về trình độ; yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy (phiếu này sẽ lưu trong hồ sơ kiểm tra).

- Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra viên khảo sát chất lượng; so sánh kết quả học sinh do nhà giáo giảng dạy với các lớp khác trong trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học); thu thập thông tin về chất lượng học tập của học sinh qua hồ sơ của nhà trường để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

* Đánh giá xếp loại

- Tốt: Kết quả dự giờ và thực hiện quy chế chuyên môn đều đạt tốt; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao đạt khá trở lên.

- Khá: Kết quả dự giờ và thực hiện quy chế chuyên môn đạt khá trở lên; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao đạt yêu cầu trở lên.

- Đạt yêu cầu: Kết quả dự giờ; thực hiện quy chế chuyên môn; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao đạt yêu cầu.

- Chưa đạt yêu cầu: Kết quả dự giờ chưa đạt yêu cầu hoặc thực hiện quy chế chuyên môn chưa đạt yêu cầu.

2.3. Kiểm tra tổ, nhóm chuyên môn

Kiểm tra tổ, nhóm có thể kết hợp cùng thời điểm với kiểm tra toàn diện nhà trường trên cơ sở:

- Xem xét, đánh giá năng lực, uy tín của tổ trưởng, nhóm trưởng, cán bộ phụ trách bộ phận.

- Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra … hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và ngành giáo dục đã triển khai) thông qua hồ sơ sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ, nhóm, bộ phận.

2.4. Kiểm tra chuyên đề nhà trường

          Năm học 2015-2016, ngoài nội dung kiểm tra toàn diện, nhà trường tổ chức kiểm tra các chuyên đề sau:

a) Kiểm tra thực hiện “ 3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện): Công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính… (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu và hình thức công khai của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai…)

b) Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán: (theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính); việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do dân và các tổ chức đóng góp: (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của kế toán, thủ quỹ …).

c) Kiểm tra việc thực hiện Quy định về dạy thêm học thêm (Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 và Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 ban hành quy định DTHT, văn bản số 5529/SGD&ĐT-KHTC ngày 19/6/2015 về việc thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội, văn bản số 681/PGD&ĐT ngày 10/8/2015 V/v thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường; Quá trình triển khai của lãnh đạo nhà trường; việc tổ chức giảng dạy theo đúng quy định của đối tượng có liên quan).

d) Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của ngành: (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai, kết quả của nhà trường; hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ…).

 e) Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai của Ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ …).

2.5 Kiểm tra các vụ việc: Do Ban thanh tra nhân dân thực hiện.

3. Qui trình kiểm tra

3.1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và duyệt kế hoạch với Phòng GD&ĐT.

- Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai kế hoạch đã được duyệt cho  toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường.

3.2. Tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch kiểm tra:

- Căn cứ kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, Ban kiểm tra cụ thể hoá kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học bằng việc lập kế hoạch cho các nhóm thành viên theo từng tháng hoặc theo từng đợt. Mỗi nội dung kiểm tra nhất thiết phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ.

- Hàng tháng, Hiệu trưởng đưa nội dung đánh giá công tác KTNBTH vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế.

Cuối học kì và cuối năm học, Hiệu trưởng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác KTNBTH trước toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường và lãnh đạo cấp trên theo quy định (đưa nội dung KTNBTH trong báo cáo sơ, tổng kết).

3.3. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra:

- Quyết định kiểm tra.

- Biên bản kiểm tra.

- Báo cáo kết quả kiểm tra.

- Kết luận kiểm tra của người ra quyết định kiểm tra.

V LỊCH KIỂM TRA NỘI BỘ HÀNG THÁNG:

 

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng

kiểm tra

Phương pháp

kiểm tra

Người

phụ trách

Tháng 8/2015

- Tình hình hs đầu năm, nề nếp học tập

- Trang trí lớp, VS môi trường “Xanh, sạch, đẹp”, “Lớp học thân thiện”, …

- Thực hiện ba công khai

- Hồ sơ chuyên môn, dự giờ GV

- Các lớp

 

- Các lớp, GVCN

- Hiệu trưởng

- GV bộ môn

- Điều tra bằng phiếu, tham gia những HĐ

- Quan sát

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu, dự giờ đánh giá bằng phiếu

- BGH

- HT, TPT

-Ban KTNB

 

- BGH, TT, TP

 

 

Tháng 9/2015

- Thư viện, thiết bị

- Các khoản thu chi và tuyển sinh

- Kiểm tra tủ thuốc y tế

- Vệ sinh ATTP

- Hồ sơ chuyên môn, dự giờ GV

- Cán bộ thư viện, TB

- Hiệu trưởng, kế toán

- Nhân viên y tế

- Căn-tin

- Quan sát

- Phân tích tài liệu

 

- Phân tích tài liệu

- Quan sát

- Phân tích tài liệu, dự giờ đánh giá bằng phiếu

- BGH

 

- Ban KTNB

- HT

- HT, Công đoàn, y tế

- BGH, TT, NT

 


Tháng 10/2015

- Hồ sơ CM, kế hoạch tổ, nhóm CM đầu năm

- Kiểm tra Hồ sơ CM GV

- Dạy thêm, học thêm

- Dự giờ GV đột xuất

- Kiểm định chất lượng

- 2Tổ CM, 15 nhóm CM

- Toàn bộ GV/tổ

- GV đăng ký

- 4 GV

- Các đoàn thể, bộ phận

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu

- Quan sát

- Dự giờ, đánh giá bằng phiếu 

- Đánh giá bằng phiếu, quan sát, điều tra, phân tích tài liệu

- Phó HT

 

- BGH, TT, TP

- BGH, Ban KTNB

- BGH, TT, TP

- Theo QĐ

Tháng 11/2015

- Kiểm tra toàn diện GV

- Kiểm tra Hồ sơ CM GV, dự giờ GV

- Công tác chủ nhiệm

- 8 GV/kọc kỳ

- Toàn bộ GV/tổ

- GVCN khối 6

- Tham gia những HĐ

- Phân tích tài liệu, dự giờ đánh giá bằng phiếu

- Phân tích tài liệu

- Theo QĐ

- BGH, TT, TP

- HT, Phó HT

Tháng 12/2015

- Kiểm tra Hồ sơ CM, dự giờ GV

- Thư viện, thiết bị

- Hoạt động y tế

- Tài chính, kế toán, tài sản

- Hồ sơ văn thư, hành chính

- Hoạt động đoàn thể

- Công tác chủ nhiệm

- Đánh giá CSVC

- Dự giờ GV đột xuất

- Toàn bộ GV/tổ

- Cán bộ thư viện, TB

- Nhân viên y tế

- HT, KT, thư viện, thiết bị

- Nhân viên văn thư

- Công đoàn, chi đoàn, liên đội, hội CMHS

- GVCN khối 7

- Toàn trường

- 4 GV

 

- Phân tích tài liệu, dự giờ đánh giá bằng phiếu

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu, điều tra bằng phiếu

- Phân tích tài liệu

- Quan sát, Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu

- Đánh giá bằng phiếu

- Dự giờ, đánh giá bằng phiếu 

- BGH, TT, TP

 

- BGH

 

- BGH

- HT, KT, Ban KTNB

- BGH

- BGH, Ban TTND

- HT, Phó HT

- BGH, TT

- BGH, TT, TP

Tháng 1/2016

- Kiểm tra Hồ sơ CM, dự giờ GV

- Các cuộc vận động

- Học bạ, sổ điểm, Phần mềm QLĐHS

- Môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp”

- Toàn bộ GV/tổ

- Toàn trường

- GVBM, GVCN, VT

- GV, bảo vệ, tạp vụ

- Phân tích tài liệu

- Quan sát

- Phân tích tài liệu

- Quan sát

 

- BGH, TT, TP

- BGH, Ban KTNB

- BGH

- BGH, y tế

 

Tháng 2/2016

- Kiểm tra Hồ sơ CM, dự giờ GV

- Nề nếp HS trước và sau Tết

- Kiểm tra tủ thuốc y tế

- Thực hiện Luật PCTN, Luật THTK, chống lãng phí.

- Toàn bộ GV/tổ

- Các lớp

- Nhân viên y tế

- BGH, KT

 

- Phân tích tài liệu, dự giờ đánh giá băng phiếu

- Quan sát

- Phân tích tài liệu

- Tham gia những HĐ

 

- BGH, TT, TP

- BGH, TPT, BTCĐ

- HT

- Ban KTNBB

 

Tháng 3/2016

- Kiểm tra toàn diện GV

- Kiểm tra Hồ sơ CM, dự giờ GV

- Phòng, chống các bệnh mùa hè

- Công tác chủ nhiệm

- Dự giờ GV đột xuất

- HS CM học nghề ĐDD

- 8 GV

- Toàn bộ GV/tổ

- GVCN, NVYT

- GVCN khối 8

- 4 GV

- GV dạy nghề ĐDD

- Tham gia những HĐ

- Phân tích tài liệu, đánh giá bằng phiếu

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu

- Dự giờ, đánh giá bằng phiếu 

- Đánh giá bằng phiếu

- Theo QĐ

 

- BGH, TT, TP

- BGH

- HT, Phó HT

- BGH, TT, TP

- BGH

Tháng 4/2016

- Hồ sơ CM, kế hoạch tổ, nhóm CM cuối năm

- Kiểm tra Hồ sơ CM , dự giờ 1 số GV

- Hoạt động đoàn thể

- Công tác chủ nhiệm

- Kiểm tra việc chuẩn bị hồ sơ xét TN THCS và tuyển sinh THPT

- Kiểm định chất lượng

- 2 Tổ CM, 15 nhóm

- Toàn bộ GV/tổ

 

 

- Công đoàn, chi đoàn, liên đội, hội CMHS

- GVCN khối 9

- GVCN khối 9, văn thư

- Các đoàn thể, bộ phận

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu, dự giờ đánh giá bằng phiếu

- Quan sát, Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu

 - Quan sát, điều tra, phân tích tài liệu

- Phó HT

- BGH, TT, TP

- BGH, Ban KTNB

- Phó HT

- BGH

- Theo QĐ

Tháng 5/2016

- Các cuộc vận động

- Đánh giá chuẩn HT

- Đánh giá chuẩn GV

- Đánh giá CB-GV-NV

- Tài chính, kế toán, tài sản

- Thư viện, thiết bị

- Hoạt động y tế

- Hồ sơ văn thư, hành chính

- Hồ sơ cuối năm

- Học bạ, sổ điểm, Phần mềm QL Điểm HS

- Toàn trường

- HT, Phó HT, GV

- HT, GV trong tổ

- Toàn trường

- HT, KT, thư viện, thiết bị

- Cán bộ thư viện, TB

- Nhân viên y tế

- Văn thư

- GVBM, GVCN

- GVBM, GVCN, VT

- Quan sát

- Điều tra bằng phiếu

- Điều tra bằng phiếu

- Điều tra bằng phiếu

- Phân tích tài liệu, điều tra bằng phiếu

- Phân tích tài liệu,

 

-Phân tích tài liệu, kiểm tra tủ thuốc

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu

- Theo QĐ

- CT công đoàn

- HT, Tổ trưởng

- BGH, Công đoàn, HĐ sư phạm

-Ban KTNB, BGH

- BGH, TT

 

- HT, Ban KTNB

- BGH

- BGH

- BGH, TT.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016 của trường THCS Phú Lương, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT quận Hà Đông để b/c;

- Các thành viên Ban kiểm tra nội bộ;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bùi Thị Lan

 

Tác giả: Hiệu trưởng: Bùi Thị Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

flash violet

violympiclogo

ubnd hadong

Tác nghiệp

pcgd

elearning

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay4,581
  • Tháng hiện tại81,544
  • Tổng lượt truy cập11,139,121
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây