Trang nhất » Chuyên môn » Chuyên môn » Kế hoạch

Kế hoạch Công tác Kiểm tra nội bộ năm học 2016 - 2017

Thứ bảy - 29/10/2016 09:23

Kế hoạch Công tác Kiểm tra nội bộ năm học 2016 - 2017

Với mục đích giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhà trường Thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức bộ máy hoạt động nhà trường, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền. Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục. Thúc đẩy các hoạt động dạy và học trong nhà trường đặc biệt là việc đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

  TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG

Số: 74 /KH- THCS P.Lg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Phú Lương, ngày 12 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

Công tác Kiểm tra nội bộ năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD ngày 28/3/2011 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Hướng dẫn số 3337/SGD&ĐT-GDTrH ngày 06/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục cấp THCS năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 618/TTr ngày 8/9/2016 của Thanh tra Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ Hướng dẫn số 851/HD-PGD&ĐT ngày 07/9/2016 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp THCS của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông;

Căn cứ công văn số 871/HD-PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017;

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2016-2017 và tình hình thực tế của nhà trường và để có căn cứ đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017;

Trường THCS Phú Lương xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

  • Mục đích, yêu cầu

- Thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức bộ máy hoạt động nhà trường, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

- Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

- Thúc đẩy các hoạt động dạy và học trong nhà trường đặc biệt là việc đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn cao; xây dựng nhà trường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành giáo dục.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên nhân viên và học sinh.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thực hiện tốt qui chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục và các phong trào thi đua trong hoạt động nhà trường.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

          - Nâng cao vai trò gương mẫu của Ban giám hiệu trong việc thực hiện kỷ cương, nề nếp, quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử trong nhà trường.

          - Tổ chức kiểm tra và công khai số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ giáo viên trong đơn vị

          - Tổ chức kiểm tra đánh giá việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo và cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" đánh giá bằng những việc làm thiết thực hiệu quả. phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; kiểm tra việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại – Tố cáo; kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nội qui, qui định của nhà trường.

- Kiểm tra đánh giá giáo viên về việc thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục; đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh việc tăng cường các biện pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 của Quận ủy về việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020.

          - Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 03/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của thủ tướng chính phủ về "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục" và cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" của Bộ GD&ĐT trong các hoạt động giáo dục của cán bộ, giáo viên tại nhà trường.

- Kiểm tra các hoạt động dạy và học diễn ra trong nhà trường, mức độ thực hiện quy chế chuyên môn; thực hiện mục tiêu, kế hoạch của trường, của tổ chuyên môn và những điều kiện phương tiện phục vụ cho dạy học và giáo dục.

- Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới quản lý tài chính, nhân sự, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học; kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục, chăm lo đầu tư và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xét lên lớp, tốt nghiệp, tuyển sinh. 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra; triển khai hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

II. Nội dung kế hoạch kiểm tra

  • Tổ chức lực lượng:

- Ra quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm 12 đ/c được phân công làm 2 nhóm; Nhóm 1 kiểm tra Hành chính, quản trị, tài chính và cơ sở vật chất nhà trường; Nhóm 2 kiểm tra công tác dạy và học (đính kèm quyết định)

- Thành phần Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm: Hiệu trưởng, Phó HT, Thanh tra nhân dân, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội, cán bộ y tế trường học (có DS kèm theo).

- Đối tượng được kiểm tra: Các đoàn thể, bộ phận, tổ chuyên môn, cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường.

- Hình thức kiểm tra:

+ Kiểm tra thường xuyên.

+ Kiểm tra đột xuất.

- Phương pháp kiểm tra:

+ Phương pháp quan sát (quan sát, đàm thoại, phỏng vấn).

+ Phương pháp điều tra bằng phiếu.

+ Phương pháp phân tích tài liệu.

+ Phương pháp tham gia những hoạt động.

+ Phương pháp khác.

  • Hoạt động kiểm tra

2.1. Kiểm tra nhà trường (các hoạt động quản lý giáo dục)

* Nội dung kiểm tra:

a) Kiểm tra số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ: Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ và hình thành tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường; hồ sơ kiểm tra là hồ sơ viên chức, hợp đồng làm việc đối với giáo viên HĐ do nhà trường ký, các quyết định tổ chức và quyết định phân công).

b) Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật: Số lượng, chất lượng, việc bố trí, sắp xếp, khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị, khuôn viên, các khu vực vệ sinh (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường với các nội dung xem xét như: Hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của các bộ phận như cán bộ thư viện, cán bộ y tế, phụ trách vệ sinh môi trường, nhân viên bảo vệ, trang thiết bị hiện có đang sử dụng…).

c) Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục: Tuyển sinh, biên chế học sinh/lớp; thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục được giao …(Đối tượng kiểm tra là Ban Lãnh đạo nhà trường, Hội đồng tuyển sinh với các nội dung như: Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường ; các hồ sơ của các bộ phận phụ trách như : phổ cập, văn thư, quản lý học sinh chuyển trường, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ và các hồ sơ quy định khác).

d) Kiểm tra hoạt động và chất lượng giảng dạy các môn văn hóa: Tổ chức giảng dạy, học tập, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; kiểm tra và đánh giá xếp loại hồ sơ chuyên môn, dự giờ đột xuất; tình hình chất lượng giảng dạy của giáo viên và học sinh (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan với nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, hồ sơ của giáo viên, đánh giá giờ dạy bằng phiếu).

đ) Kiểm tra thực hiện nội dung, chương trình giáo dục toàn diện: Đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, công tác Đoàn-Đội, hoạt động xã hội; kết quả xếp loại hạnh kiểm (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, GVCN, GVBM, các đoàn thể và bộ phận liên quan với nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của giáo viên, tổ chuyên môn, tổng phụ trách Đội, y tế trường học, công tác chủ nhiệm của các giáo viên, các kế hoạch hoạt động ngoại khóa). 

e) Kiểm tra Công tác quản lý của thủ trưởng đơn vị: Xây dựng và triển khai thực hiện các loại kế hoạch; quản lý, bố trí sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người học; thực hiện chế độ chính sách; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra của hiệu trưởng theo quy định; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội; quản lý hành chính, tài chính, tài sản; công tác tham mưu, phối hợp và công tác xã hội hóa giáo dục; việc công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính (Đối tượng kiểm tra là Hiệu trưởng: Hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường, trực tiếp là Hiệu trưởng; Hồ sơ lưu và hình thức công khai của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai; hồ sơ các bộ phận có liên quan)

* Biện pháp thực hiên : Huy động tối đa toàn bộ các đồng chí cán bộ quản lý, thành phần  trong ban thanh tra nhân dân, giáo viên, nhân viên trong ban kiểm tra nội bộ tiến hành kiểm tra.

* Chỉ tiêu: Kiểm tra Định kỳ 02 lần/năm học và kiểm tra đột xuất nếu có ý kiến kiến nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          2.2. Kiểm tra chuyên đề nhà trường

Tổ chức kiểm tra các chuyên đề sau:

a) Kiểm tra thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện): Công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính… (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu và hình thức công khai của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai…)

b) Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán (theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính); việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do dân và các tổ chức đóng góp (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của kế toán, thủ quỹ …).

c) Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 về quy định mức thu học phí năm học 2016-2017; văn bản số 3026/SGD&ĐT-KHTC ngày 10/8/2016 về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2016-2017 ; văn bản số 813/PGD&ĐT ngày 25/8/2016 V/v hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường; Quá trình triển khai của lãnh đạo nhà trường).

d) Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của ngành: (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai, kết quả của nhà trường; hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ…).

          2.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

          a. Kiểm tra toàn diện giáo viên

+  Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (do Hiệu trưởng nhận xét) Căn cứ Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường, Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 Quy định về đạo đức nhà giáo, Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 quy định về dạy thêm học thêm; việc hưởng ứng cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo” để kiểm tra các nội dung:

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và phục vụ học sinh.

+ Kết quả công tác được giao :

- Thực hiện quy chế chuyên môn: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên và hồ sơ khác của nhà trường có liên quan để đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. Đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn; dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, thực hiện tính tích hợp trong giảng dạy để giáo dục đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống; việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới trong kiểm tra, đánh giá học sinh; việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, sử dụng đồ dùng dạy học.

- Kiểm tra giờ lên lớp: dự giờ tối đa 3 tiết, nếu dự 2 tiết không xếp cùng loại thì dự tiết thứ 3. Khi dự giờ, cán bộ kiểm tra lập phiếu dự giờ, nhận xét ưu khuyết điểm về trình độ; yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy (phiếu này sẽ lưu trong hồ sơ kiểm tra).

- Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra viên khảo sát chất lượng; so sánh kết quả học sinh do nhà giáo giảng dạy với các lớp khác trong trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học); thu thập thông tin về chất lượng học tập của học sinh qua hồ sơ của nhà trường để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: Thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

+ Đánh giá xếp loại

- Tốt: Kết quả dự giờ và thực hiện quy chế chuyên môn đều đạt tốt; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao đạt khá trở lên.

- Khá: Kết quả dự giờ và thực hiện quy chế chuyên môn đạt khá trở lên; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao đạt yêu cầu trở lên.

- Đạt yêu cầu: Kết quả dự giờ; thực hiện quy chế chuyên môn; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao đạt yêu cầu.

- Chưa đạt yêu cầu: Kết quả dự giờ chưa đạt yêu cầu hoặc thực hiện quy chế chuyên môn chưa đạt yêu cầu.

          + Biện pháp: Sử dụng đội ngũ BGH, tổ trưởng, giáo viên cốt cán bộ môn tham gia dự giờ để đánh giá tiết dạy (ít nhất phải có 2 người dự giờ/1tiết dạy)

          + Chỉ tiêu: Trên 30% số giáo viên biên chế đang công tác tại trường (18/56 giáo viên)

* Ghi chú: Đối với những giáo viên còn hạn chế về trình độ tay nghề, giáo viên có dấu hiệu vi phạm quy chế chuyên môn, nhà trường sử dụng hình thức kiểm tra đột xuất và thông báo thời gian sẽ kiểm tra lần sau nếu thấy cần thiết.

          b. Kiểm tra chuyên đề giáo viên

+ Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên toàn trường gồm: Lich báo giảng, sổ điểm cá nhân, sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ, sổ bồi dưỡng thường xuyên, sổ ghi chép nội dung các cuộc họp.  Kiểm tra giáo án giáo viên gồm: Giáo án dạy chính khóa, giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, giáo án dạy tự chọn, hoạtđộng ngoài giờ lên lớp, giáo án dạy giáo dục hướng nghiệp lớp 9, giáo án dạy nghề điện dân dụng.

- Dự giờ giáo viên định kỳ và đột xuất những giáo viên không được kiểm tra toàn diện.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác dạy thêm học thêm trong nhà trường (Thời gian dạy, chương trình dạy thêm, giáo án, sĩ số học sinh, mức thu chi - Căn cứ vào kế hoạch nhà trường và giấy cấp phép dạy thêm học thêm do PGD&ĐT quận Hà Đông cấp)

          + Biện pháp thực hiện: Sử dụng các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ gồm đội ngũ tổ trưởng, giáo viên cốt cán tham gia kiểm tra.

          + Chỉ tiêu:

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kỳ 1 lần/1HK đối với 100% giáo viên, kiểm tra đột xuất nếu thấy cần thiết.

- Dự giờ giáo viên ít nhất 1 tiết/1HK/gv, dự giờ đột xuất nếu thấy cần thiết.

- Kiểm tra công tác dạy thêm học thêm định kỳ 1 lần/1 HK/gv, kiểm tra đột xuất nếu thấy cần thiết.

          2.4. Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và các bộ phận

a) Nội dung kiểm tra :

- Kiểm tra tổ, nhóm chuyên môn (3 tổ, 17 nhóm chuyên môn).

- Xem xét, đánh giá năng lực, uy tín của tổ trưởng, nhóm trưởng, cán bộ phụ trách bộ phận (thư viện, thiết bị dạy học, y tế, văn thư, kế toán) thông qua hồ sơ sổ sách và các hoạt động thực tế.

- Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra … hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và ngành giáo dục đã triển khai) thông qua hồ sơ sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ, nhóm, bộ phận.

          a) Biện pháp thực hiện: Các đồng chí trong Ban giám hiệu và trưởng ban thanh tra nhân dân thực hiện kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và các bộ phận

          c) Chỉ tiêu: Kiểm tra định kỳ 1 lần/tháng đổi với hoạt động của nhóm chuyên môn; 2 lần/1HK đối với hoạt động của tổ chuyên môn. Kiểm tra đột xuất nếu thấy cần thiết.

          2.5. Kiểm tra hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh:

          a) Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống của học sinh căn cứ vào kết quả các hoạt động tập thể, học tập của học sinh các lớp và biên bản xếp loại hạnh kiểm học sinh các lớp, căn cứ vào các biên bản kỷ luật học sinh (nếu có).

- Kiểm tra kết quả học tập của học sinh căn cứ vào kết quả các điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ trong sổ điểm điện tử của nhà trường để đánh giá sự tiến bộ hay không tiến bộ của học sinh so với năm học trước.

          b) Biện pháp thực hiện: Huy động toàn bộ lực lượng ban kiểm tra nội bộ để tiến hành kiểm tra tất cả các khối lớp.

          c) Chỉ tiêu: Kiểm tra định kỳ 1lần/tháng, kiểm tra đột xuất nếu thấy cần thiết.

          2.6. Kiểm tra công tác quản lý của thủ trưởng đơn vị:

          a) Nội dung kiểm tra

- Kiểm Hiệu trưởng thực hiện đúng chế độ chính sách cho cán bộ GV như: Chi trả lương đúng thời gian qui định (vào đầu tháng), Nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn, chế độ công tác phí, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, chế độ phụ cấp trách nhiệm, chế độ tiết kiệm chi tiêu đều minh bạch khách quan và đúng qui định.

- Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán: (theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính); việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do dân và các tổ chức đóng góp: (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của kế toán, thủ quỹ …).

- Kiểm tra việc thực hiện Quy định về dạy thêm học thêm (Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 và Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 ban hành quy định DTHT, (Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường; Quá trình triển khai của Hiệu trưởng nhà trường; việc tổ chức giảng dạy theo đúng quy định của đối tượng có liên quan).

          b) Biện pháp thực hiện: Hiệu trưởng tự kiểm tra; Ban KTNB kiểm tra thành phần phải có trưởng ban thanh tra nhân dân và chủ tịch công đoàn nhà trường.

          c) Chỉ tiêu: Định kỳ 1 lần/1HK. Tổ chức kiểm tra đột xuất nếu thấy có dấu hiệu vi phạm.

2.7. Kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Nội dung kiểm tra:

 Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Kiểm tra chủ yếu quá trình triển khai và thực hiện chi tiêu tiền ngân sách, thu chi các khoản thu khác trong nhà trường, quy trình công khai thu chi trong nhà trường của Ban giám hiệu,  hồ sơ và hoạt động thực tế của lãnh đạo nhà trường.   

          b) Biện pháp thực hiện: Lựa chọn các đồng chí có kinh nghiệm trong Ban kiểm tra nội bộ trong đó có đồng chí trưởng ban thanhtra nhân dân để kiểm tra,  đồng thời chỉ được các điểm mạnh cần phát huy và các điểm yếu cần chấn chỉnh khắc phục.

          c) Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/1HK, nếu có dấu hiệu vi phạm thì tổ chức kiểm tra đột xuất.

          III. Tổ chức thực hiện

- Ban kiểm tra nội bộ thực hiện công tác kiểm tra theo đúng kế hoạch; báo cáo sơ kết trước ngày 05/01/2016; báo cáo tổng kết trước ngày 18/5/2017 trong hội đồng sư phạm và gửi về PGD&ĐT quận Hà Đông đúng thời gian quy định.

- Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và khi có vụ việc xảy ra.

IV. Kế hoạch cụ thể:

Tháng

Nội dung kiểm tra

Đối tượng

kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Người

kiểm tra

Dự kiến thời gian KT

Ghi chú

 

 

Tháng 9/2016

- Thư viện, thiết bị

 

- Các khoản thu chi

- Kiểm tra tủ thuốc y tế

- Vệ sinh ATTP

 

 

- Hồ sơ chuyên môn, dự giờ GV

 

 

- KT toàn diện GV

- Cán bộ thư viện, TB

- Hiệu trưởng, kế toán

- Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

02 GV

- Quan sát - Phân tích tài liệu

 

- Quan sát -Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu, dự giờ đánh giá bằng phiếu

- Quan sát, phân tích hồ sơ, dự giờ

- BGH

 

- Ban KTNB

- BGH

- HT, Công đoàn, y tế

 

- BGH, TT, NT

 

 

 

- BGH, TT, TP

- Tuần 1

 

Tuần 2

 

Tuần 2

 

 

Tuần 2,3,4

 

 

Tuần 4

 

 


Tháng 10

-2016

- Hồ sơ CM, kế hoạch tổ, nhóm CM đầu năm

- Kiểm tra Hồ sơ CM GV

 

- Dạy thêm, học thêm

 

- Dự giờ GV đột xuất

 

- Kiểm tra chất lượng học sinh

 

 

 

- KT toàn diện GV

- 3 Tổ CM, 17 nhóm CM

- Toàn bộ GV/tổ

- GV đăng ký dạy thêm

- 4 GV

 

- GV dạy bộ môn và GVCN

 

 

- 02 GV

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu

- Quan sát

 

- Dự giờ, đánh giá bằng phiếu 

- Quan sát, điều tra, phân tích tài liệu (sổ điểm điện tử, sổ CN)

- Quan sát, phân tích hồ sơ, dự giờ

- Phó HT

 

- BGH, TT, TP

 

- BGH, Ban KTNB

- BGH, TT, TP

- Theo QĐ

- BGH, TT, TP

 

 

 

 

- BGH, TT, TP

Tuần 1

 

Tuần 1,2,3,4

Tuần 2

 

Tuần 2,4

 

Tuần 4

 

 

 

 

Tuần 4

 

Tháng 11-2016

- Kiểm tra toàn diện GV

 

 

- Kiểm tra Hồ sơ CM GV, dự giờ GV

 

 

- Công tác chủ nhiệm

 

- Kiểm tra chất lượng học sinh

- 04 GV

 

 

- Toàn bộ GV/tổ

 

 

- GVCN khối 6,9

- GV dạy bộ môn và GVCN

 

- Quan sát, phân tích hồ sơ, dự giờ

- Phân tích tài liệu, dự giờ đánh giá bằng phiếu

- Phân tích tài liệu, quan sát

- Quan sát, điều tra, phân tích tài liệu (sổ điểm điện tử, sổ CN)

- BGH, TT, TP

 

 

- BGH, TT, TP

 

 

 

- BGH, TT, TP

 

- BGH, TT, TP

 

Tuần 1

 

 

Tuần 1,2,3,4

 

 

Tuần 4

 

Tuần 4

 

Tháng 12/2016

- Kiểm tra Hồ sơ CM, dự giờ GV

 

 

- Thư viện, thiết bị

 

- Hoạt động y tế

 

- Tài chính, kế toán, tài sản

 

- Hồ sơ văn thư, hành chính

 

- Hoạt động đoàn thể

 

 

 

- Công tác chủ nhiệm

 

- Đánh giá CSVC

 

- Dự giờ GV đột xuất

 

- KT chất lượng học sinh

 

 

- Kiểm tra toàn diện GV

 

- Toàn bộ GV/tổ

 

 

- Cán bộ thư viện, TB

- Nhân viên y tế

- HT, KT, thư viện, thiết bị

 

- Nhân viên văn thư

 

- Công đoàn, chi đoàn, liên đội, hội CMHS

- GVCN khối 7,8

- Toàn trường

 

- 4 GV

 

- Sổ điểm điện tử, hồ sơ xếp lọai HK

- 02 GV

- Phân tích tài liệu, dự giờ đánh giá bằng phiếu

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu, quan sát

- Phân tích tài liệu, điều tra bằng phiếu

- Phân tích tài liệu

 

- Quan sát, Phân tích tài liệu

 

- Phân tích tài liệu

- Đánh giá bằng phiếu

- Dự giờ, đánh giá bằng phiếu

- Phân tích tài liệu

 

- Quan sát, phân tích hồ sơ, dự giờ

- BGH, TT, TP

 

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- HT, KT, Ban KTNB

- BGH

- BGH

 

 

- BGH, TT, TP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BGH, TT, TP

 

 

- BGH, TT, TP, GV cốt cán

Tuần 1,2,3,4

 

 

Tuần 2

 

Tuần 2

 

Tuần 3

 

 

Tuần 4

 

 

Tuàn 4

 

 

 

Tuần 4

 

Tuần 4

 

Tuần 1,2,3,4

 

 

 

Tuần 3,4

 

Tháng 1/2017

- Kiểm tra Hồ sơ CM, dự giờ GV

- Các cuộc vận động

 

- Học bạ, sổ điểm điểm điện tử, Phần mềm QLHS

- Môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp”

- Kiểm tra toàn diện GV

 

 

- Toàn bộ GV/tổ

- Toàn trường

 

- GVBM, GVCN, VT

 

- GV, bảo vệ, tạp vụ

- 02 GV

- Phân tích tài liệu

- Quan sát, phân tích TL

- Phân tích tài liệu

 

- Quan sát

 

- Quan sát, phân tích hồ sơ, dự giờ

- BGH, TT, TP

 

- BGH, Ban KTNB

- BGH

 

 

- BGH, y tế

 

- TT, GV cốt cán

 

Tuần 1,2,3,4

Tuần 2

 

Tuần 2

 

 

Tuần 3

 

Tuần 3,4

 

Tháng 2/2017

- Kiểm tra Hồ sơ CM, dự giờ GV

 

 

- Nề nếp HS trước và sau Tết

 

- Kiểm tra tủ thuốc y tế

- Thực hiện Luật PCTN, Luật THTK, chống lãng phí.

- Toàn bộ GV/tổ

 

 

- Các lớp

 

 

- Nhân viên y tế

- BGH, KT

 

- Phân tích tài liệu, dự giờ đánh giá băng phiếu

- Quan sát

 

 

- Phân tích tài liệu

- Tham gia những HĐ

- BGH, TT, TP

 

 

 

- BGH, TPT, BTCĐ

 

- HT

- Ban KTNBB

 

Tuần 1,2,3,4

 

 

Tuần 1,2

 

 

Tuần 3

Tuần 4

 

Tháng 3/2017

- Kiểm tra toàn diện GV

 

 

 Kiểm tra Hồ sơ CM, dự giờ GV

- Phòng, chống các bệnh mùa hè

 

- Công tác chủ nhiệm

 

- Dự giờ GV đột xuất

 

 

- HS CM học nghề ĐDD

- 4 GV

 

 

 Toàn bộ GV/tổ

- GVCN, NVYT

 

- GVCN khối 6,9

- 4 GV

 

 

- GV dạy nghề ĐDD

- Phân tích tài liệu, đánh giá bằng phiếu

- Phân tích tài liệu. dự giờ

- Quan sát, phân tích sử lý thông tin

- Phân tích tài liệu

- Dự giờ, đánh giá bằng phiếu 

 

- Đánh giá bằng phiếu

- Theo QĐ

 

 

- BGH, TT, TP

 

- BGH

 

- HT, Phó HT

- BGH, TT, TP

 

- BGH

 

 

- BGH

Tuần 1,2

 

 

Tuần 1,2,3,4

Tuần 3

 

Tuần 4

Tuần 4

 

Tuần 1.2.3.4

 

Tuần 4

 

Tháng 4/2017

- Hồ sơ kế hoạch tổ, nhóm CM

- Kiểm tra Hồ sơ CM, dự giờ 1 số GV

 

 

- Hoạt động đoàn thể

 

 

 

- Công tác chủ nhiệm

 

- Kiểm tra việc chuẩn bị hồ sơ xét TN THCS và tuyển sinh THPT

- Kiểm tra chất lượng học sinh

 

 

- Kiểm tra toàn diện GV

- 3 Tổ CM, 17 nhóm

- Toàn bộ GV/tổ

 

 

- Công đoàn, chi đoàn, liên đội, hội CMHS

- GVCN khối 7,8

- GVCN lớp 9

- Các đoàn thể, bộ phận

- Sổ điểm điện tử và hồ sơ xếp loại hạnh kiểm

- 02 GV

- Phân tích tài liệu, quan sát

- Phân tích tài liệu, dự giờ đánh giá bằng phiếu

- Quan sát, Phân tích tài liệu

 

- Phân tích tài liệu, quan sát

- Phân tích tài liệu

 

- Quan sát, điều tra, phân tích tài liệu

 

- Phân tích tài liệu, đánh giá bằng phiếu dự giờ

- Phó HT

 

- BGH, TT, TP

 

 

 

- BGH, Ban KTNB

 

- Phó HT

- BGH

 

- BGH

 

 

- Theo QĐ

 

 

 

- BGH, TT, TP

Tuần 1

 

Tuần 2,3

 

 

 

Tuần 3

 

 

 

Tuần 4

 

Tuần 4

 

 

Tuần 4

 

 

 

Tuần 2,4

 

Tháng 5/2016

- Các cuộc vận động

 

 

- Đánh giá chuẩn HT

 

 

- Đánh giá chuẩn Phó HT, GV

 

- Đánh giá CB-GV-NV

 

 

- Tài chính, kế toán, tài sản

 

- Thư viện, thiết bị

 

- Hoạt động y tế

 

 

- Hồ sơ văn thư, hành chính

- Hồ sơ cuối năm

 

- Chất lượng học sinh

- Toàn trường

 

 

- HT, Phó HT, GV

 

- HT, GV trong tổ

 

- Toàn trường

 

 

- HT, KT, thư viện, thiết bị

 

- Cán bộ thư viện, TB

- Nhân viên y tế

 

- Văn thư

 

- GVBM, GVCN

- GVBM, GVCN, VT

- Quan sát, phân tích tài liệu

- Điều tra bằng phiếu

 

- Điều tra bằng phiếu

 

- Điều tra bằng phiếu

 

- Phân tích tài liệu, điều tra bằng phiếu

- Phân tích tài liệu,

-Phân tích tài liệu, kiểm tra tủ thuốc

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu: Học bạ, sổ điểm điện tử, Phần mềm QL HS

 

- CT công đoàn

- HT, Tổ trưởng

 

-  BCH CĐ

 

 

- HT và CTCĐ

 

 

- HT, Ban KTNB

 

- Trương ban TTND và CTCĐ

- BGH

 

- BGH

 

 

- BGH, TT

 

- BGH, TT, TP

 

- BGH

Tuần 1

 

 

Tuần 2

 

 

Tuần 2

 

 

Tuần 2

 

 

Tuần 3

 

 

Tuần 3

 

Tuần 4

 

 

Tuần 4

 

Tuàn 4

 

Tuần 3,4

 

Tháng 7/2017

- Tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018

 

 

- Cơ sở vật chất

- Hội đồng  tuyển sinh lớp 6

- Bảo vệ, cán bộ thiết bị dạy học, cán bộ TV

- Phân tích tài liệu, quan sát

 

- Quan sát, phân tích, kiến nghị

- CTCĐ, trưởng ban TTND

 

- BGH

Tuần 3,4

 

 

Tuần 4

 

Tháng 8/2017

- Cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018.

- Công tác thi lại và xét lên lớp, ở lại lớp sau thi lại

- Khuôn viên trường, lớp học

- BGH

- Quan sát, phân tích kiến nghị

- Quan sát, phân tích tài liệu

- BGH

 

 

- Trưởng ban thanh tra nhân dân và CTCĐ

Tuần 1

 

 

Tuần 1

 

 

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường THCS Phú Lương, đề nghị các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ và cán bộ, giáo viên,nhân viên thực hiện nghiêm túc để hoạt động dạy và học trong nhà trường đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);                                         

- Các Phó Hiệu trưởng (để t/h);

- Các tổ trưởng (để t/h);- Các thành viên Ban Kiểm tra nội bộ (để t/h);

- Lưu VT, HC.                 

                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                         Bùi Thị Lan

Tác giả: Bùi Thị Lan

Nguồn tin: Trường THCS Phú Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

flash violet

violympiclogo

ubnd hadong

Tác nghiệp

pcgd

elearning

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay4,322
  • Tháng hiện tại81,285
  • Tổng lượt truy cập11,138,862
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây