Trang nhất » Tin Tức » Chi bộ Đảng

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2015

Thứ tư - 07/10/2015 09:24

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2015

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG PHÚ LƯƠNG

CHI BỘ: THCS PHÚ LƯƠNG

Số :60/KH-CB

                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

               Phú Lương, ngày 20  tháng 03  năm 2015

KẾ HOẠCH

Thực hiện cuộc vận động

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2015

Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị khóa X về việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“;

Căn cứ Chỉ thị số 2516/CT ngày 18/05/2007 của BGD&ĐT về việc tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy phường Phú Lương;

Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Phú Lương; trường THCS Phú Lương xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, cụ thể như sau:

    

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

 •  Mục đích:

Tiếp tục triển khai cán bộ, Đảng viên, viên chức, giáo viên và học sinh, toàn trường học tập nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về mục đích, yêu cầu  theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ( Khoá XI). Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là tập trung “Học tập về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”  

Cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh  nhà trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy các bộ phận chuyên môn  và các tổ chức đoàn thể thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

 • Yêu cầu:

Cán bộ, đảng viên, giáo viên, viên chức và học sinh, toàn trường nghiêm túc thực hiện việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2015. Đưa nội dung và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt của các chi bộ, tổ bộ môn, ngoại khóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Trung ương 4” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục những hạn chế tạo sự thống nhất cao về ý nghĩa, về nhận thức và tầm quan trọng của chủ đề về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” xem đây là nhiệm vụ, công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên, và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

Học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước.  Đưa nội dung học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương, đạo đức, về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”  vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hàng tháng của  Chi bộ, các tổ chức đoàn thể. Chủ động lồng ghép kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên, cụ thể hóa nội dung phù hợp, thiết thực, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, tránh hình thức.

 II.NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ BẢN THÂN THỰC HIỆN:

          1- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay

1.1)Về trung thực, trách nhiệm:

- Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người phải phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: đoàn kết, gắn bó và có trách nhiệm với mình, có trách nhiệm với nhau, với quê hương đất nước.

- Chúng ta đang xây dựng “nền tảng tinh thần” cho một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mỗi người phải thấy được trách nhiệm của mình để có thể có được xã hội đó.

- Tình trạng chạy theo thành tích còn lớn, chạy theo thành tích thì thiếu trung thực trong báo cáo, dẫn đến thiếu trách nhiệm. Chúng ta phải khắc phục.
         - Nói đi đôi với làm, hãy nói và làm những việc cụ thể.


 1.2) Về gắn bó với nhân dân:

- Tình trạng xa rời nhân dân, thiếu trách nhiệm với dân, hứa với dân mà không làm … vẫn còn. Chúng ta phải khắc phục để gần dân hơn, gắn bó với nhân dân hơn.

-Mỗi chính sách đưa ra, mỗi kế hoạch được xây dựng … đều phải xuất phát từ lợi ích của dân.

- Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải có nhiều mối liên hệ với nhân dân hơn nữa.

- Cần phải gắn bó nhân dân để xây dựng Đảng, cần có ý kiến của nhân dân góp ý cho đảng viên, cho cán bộ, cho Đảng.


1.3) Về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh:


           Nội dung tăng cường đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay cần phải tập trung vào mấy vấn đề:

Thứ nhất, Đảng ta cũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu lý luận, bổ sung những vấn đề mới để hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng.

Thứ hai, phải thật sự coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và các đoàn thể chính trị trong một số lĩnh vực.

Thứ tư, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ năm, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

   III. PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN:

 • Chi bộ, Ban giám hiệu tổ chức họp toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức, giáo viên, công nhân viên toàn trường phổ biến kế hoạch và nội dung chuyên đề học tập năm 2015.
 • Các tổ bộ môn, bộ phận đoàn thể tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên bộ phận mình chọn nội dung phù hợp với bản thân viết bản đăng ký học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”  bằng một việc làm cụ thể trong năm.
 • Các tổ bộ môn, bộ phận đoàn thể tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên bộ phận mình họp thảo luận học tập và làm theo phong cách “về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp với cấp ủy các Chi bộ, Đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt việc viết bản đăng ký học tập và thảo luận đánh giá nhận xét hàng tháng ở tại bộ phận mình.
 • Tuyên truyền nội dung chuyên đề học tập “về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” trên cổng thông tin điện tử của trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Chi bộ Ban giám hiệu, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN, triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, viên chức và học sinh, trong toàn trường.Tổ chức tổng kết ( theo kế hoạch ). Đánh giá cán bộ cuối năm, tổng kết năm, bình xét khen thưởng các danh hiệu đều xem xét nội dung thực hiện việc rèn luyện tu dưỡng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện:Tháng 3-2015: tiếp thu quán triệt kế hoạch của  Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chuyên đề 2015. Chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai đến và cá nhân cán bộ, đảng viên, hướng dẫn cán bộ đảng viên viết bảng đăng ký.  việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Từ tháng 5 đến tháng 9 – 2015: Tổ chức sinh hoạt, Tổ chức kiểm tra đảng viên; sơ kết 6 tháng chuyên đề học tập “về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

Từ tháng 9 đến tháng 10 – 2015: Tiếp tục thực hiện thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo Bác “về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” với Quy định về trách nhiệm trung thực  của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các bộ phận đoàn thể.

Từ tháng 11 đến tháng 12 – 2015: Tiếp tục thực hiện việc phấn đấu rèn luyện và chuẩn bị sơ kết, bình chọn tấm gương điển hình.

Trong từng tháng, từng quý, chi bộ chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục.

Từng cán bộ, Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và học sinh tự kiểm điểm trước Chi bộ, trước nhà trường về nội dung đăng ký làm theo, gắng với kiểm điểm tự phê bình đánh giá chất lượng đảng viên và nhận xét cán bộ năm 2015.

Trên đây là kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 của Chi bộ trường THCS Phú Lương. Kế hoạch  này được phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh trong  nhà trường để thực hiện.

Nơi nhận:                                                                               BÍ THƯ CHI BỘ

- Đảng ủy Phường (b/c);

- Ban chi ủy, đảng viên (t/h);

- GV, NV và HS (t/h);                                                                   (Đã kí)

- Lưu VP.                                                                              Bùi Thị Lan

 

 

 

Tác giả bài viết: Bùi Thị Lan

Nguồn tin: Bí thư CB - Hiệu trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 3.4 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 15/09/2020

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 09/09/2020

Văn bản 2503

Văn bản 2503 HD thu học phí theo NĐ 05

Thời gian đăng: 03/09/2020

Văn bản 2703 HD khai giảng năm học 2020-2021

Văn bản 2703 HD khai giảng năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 03/09/2020

Công văn HD khai báo y tế

Công văn HD khai báo y tế

Thời gian đăng: 03/09/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập11
 • Hôm nay1,482
 • Tháng hiện tại62,358
 • Tổng lượt truy cập8,208,383
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây