Trường THCS Phú Lương xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và 50 năm thành lập trường THCS Phú Lương (1965-2015) với chủ điểm tháng 11 “Biết ơn thầy cô giáo”. Khách mời: Lãnh đạo PGD, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công an phường, các ban ngành đoàn thể trong phường, lãnh đạo các tổ dân phố, các thế hệ nhà giáo đã nghỉ hưu tại trường, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, các thế hệ học sinh đã từng học tập tại trường THCS Phú Lương

Trang nhất » Tin Tức » THỜI KHÓA BIỂU

TKB Khối 7,8 thực hiện từ 04/3/2019

Thứ ba - 05/03/2019 05:59
TKB Khối 7,8 thực hiện từ 04/3/2019
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG                            
TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG                            
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2018 - 2019
Khối 7, 8 - Thực hiện từ ngày  04 / 03 / 2019     
                                         
Ngày Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9
Thứ 2 1 Văn - B. Hòa Anh - Thoan Anh - L.Thanh Sinh - Thơ Văn - N.Hương Anh - Hằng C MT - B.Khánh Lý - Nhung Văn - Đào Nga Văn - Tâm Sử - T. Mai Văn - Cúc Văn - M Hà Anh - B. Hương ÂN - P.Hồng Văn - D.Nguyệt Văn - Hằng (V) Anh - H. Mai Sinh - X.Hòa
2 Anh - L.Thanh Văn - B. Hòa Sử - N.Hương Anh - Thoan Sinh - Thơ TD - L.Mai Văn - T. Mai Văn - N. Hà Lý - Nhung Văn - Tâm Văn - Cúc Anh - Hằng C ÂN - P.Hồng Văn - M Hà Văn - Hằng (V) MT - B.Khánh Anh - H. Mai Văn - D.Nguyệt Văn - Đào Nga
3 Sinh - Thơ Toán - Hồng A Hóa - H.Quyên TD - L.Mai Toán - L.Hạnh Lý - T.Thu Toán - Quỳnh Địa - D.Khánh Toán - L.Anh Lý - Nhung Toán - Nương Địa - N. Oanh Toán - L.Lan ÂN - P.Hồng Toán - Phương Sinh - X.Hòa Lý - H.Phương Toán - Dung Toán - Thúy
4 Toán - Hồng A Hóa - H.Quyên Sinh - Thơ Toán - Quỳnh Lý - T.Thu Toán - L.Hạnh Lý - Nhung Toán - L.Anh Địa - D.Khánh Toán - Hồng B Toán- Nương CN - L.Lan Sinh - X.Hòa Toán - H.Oanh Lý - H.Phương CN - Dung Toán - Phương Địa - N. Oanh CN - Thúy
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
                                       
Thứ 3 1 Sinh - Thơ Văn - B. Hòa ÂN - Bình Gdcd - Oanh Địa - D.Khánh Toán - L.Hạnh Hóa - Đ. Dung Anh - Hằng C MT - B.Khánh Toán - Hồng B Sinh - T.Loan Toán - Nương Sử - M Hà Anh - B. Hương Sử - Giang Toán - Dung Toán - Phương Sử - Đào Nga Địa - N. Oanh
2 ÂN - Bình Văn - B. Hòa MT - B.Khánh Địa - D.Khánh Sinh - Thơ TD - L.Mai Gdcd Oanh Sinh - Lâm Sử -  N. Hà Hóa - Đ. Dung TD - Toản Toán - Nương Anh - B. Hương Sinh - T.Loan Toán - Phương Sử - Giang Địa - N. Oanh Toán - Dung Văn - Đào Nga
3 Hóa - H.Quyên ÂN - Bình Gdcd - Oanh Văn - N. Hà Toán - L.Hạnh Địa - D.Khánh TD - L.Mai Hóa - Đ. Dung Sinh - Lâm TD - Toản Anh - Hằng C GDCD- Cúc Văn - M Hà Địa - N. Oanh Sinh - T.Loan Văn - D.Nguyệt MT - B.Khánh CN - Dung Văn - Đào Nga
4 Sử - Giang Sinh - Thơ TD - L.Mai Hóa - H.Quyên CN - L.Hạnh Gdcd - Oanh Sinh - Lâm Văn - N. Hà Anh - Hằng C ÂN - P.Hồng Văn - Cúc TD - Toản Văn - M Hà Toán - H.Oanh Địa - N. Oanh Gdcd- D.Nguyệt Sinh - T.Loan MT - B.Khánh Lý - H.Phương
5 Gdcd - Oanh Hóa - H.Quyên Sinh - Thơ ÂN - P.Hồng TD - L.Mai Sinh - Lâm Sử -  N. Hà TD - Toản Hóa - M. Lan Địa - D.Khánh Văn - Cúc Anh - Hằng C Địa - N. Oanh Sử - M Hà MT - B.Khánh Lý - H.Phương Sử - Giang Gdcd- D.Nguyệt Sử - Đào Nga
                                       
Thứ 4 1 Anh - L.Thanh Toán - Hồng A Văn - T. Mai MT - B.Khánh Anh - B.Trang CN- L.Hạnh Sinh - Lâm Địa - D.Khánh Toán - L.Anh Văn - Tâm ÂN - P.Hồng Anh - HằngC Lý - H.Phương CN - L.Lan Toán - Phương Địa - N. Oanh Anh - H. Mai Sinh - X.Hòa Toán - Thúy
2 Toán - Hồng A TD - L.Mai Anh - L.Thanh Toán - Quỳnh MT - B.Khánh Toán- L.Hạnh ÂN - P.Hồng Hóa - Đ. Dung Anh - Hằng C Văn - Tâm Địa - N. Oanh Sử - T. Mai Toán - L.Lan Lý - H.Phương Toán - Phương Sinh - X.Hòa CN - Thúy TD - Toản TD - Đ.Hải
3 Địa - M.Hằng CN- Hồng A Toán - L.Anh TD - L.Mai Văn - N.Hương Hóa - Đ. Dung Văn - T. Mai Sinh - Lâm TD - Toản Anh - B.Trang Anh - Hằng C Lý - H.Phương TD - Đ.Hải Toán - H.Oanh CN - L.Lan Anh - V.Oanh Toán - Phương Địa - N. Oanh Toán - Thúy
4 TD - L.Mai Địa - M.Hằng Toán - L.Anh Toán - Quỳnh Văn - N.Hương Sinh - Lâm Anh - V.Oanh Anh - Hằng C Địa - D.Khánh Hóa - Đ. Dung MT - B.Khánh TD - Toản Sinh - X.Hòa Toán - H.Oanh TD - Đ.Hải Sử - Giang ÂN - P.Hồng Lý - H.Phương CN - Thúy
5 CN - Hồng A Sử - Giang Địa - M.Hằng CN - Quỳnh Hóa - Đ. Dung Sử - N.Hương Địa - D.Khánh TD - Toản ÂN - P.Hồng Sinh - Lâm Lý - H.Phương Sinh - X.Hòa MT - B.Khánh TD - Đ.Hải Anh - V.Oanh TD - L.Mai Địa - N. Oanh Anh - H. Mai Anh - Hằng C
                                       
Thứ 5 1 Văn - B. Hòa MT B.Khánh Toán - L.Anh Anh - Thoan Toán - L.Hạnh Văn - N.Hương Toán - Quỳnh Sử - N. Hà Văn - Đào Nga Anh - B.Trang CN - Nương Văn  Cúc Anh - B. Hương Văn - M Hà Địa - N. Oanh Toán - Dung Văn - Hằng (V) Văn - D.Nguyệt Anh - Hằng C
2 Toán - Hồng A Anh - Thoan Hóa - H.Quyên Văn - N. Hà Anh - B.Trang Anh- Hằng C Văn - T. Mai ÂN - P.Hồng Văn - Đào Nga Sử - N.Hương Toán- Nương Văn  Cúc Gdcd - B. Hòa Văn - M Hà CN - L.Lan TD - L.Mai Văn - Hằng (V) Toán - Dung MT - B.Khánh
3 Hóa - H.Quyên Toán - Hồng A CN Quỳnh Văn - N. Hà TD - L.Mai Toán- L.Hạnh Văn - T. Mai Anh- Hằng C Toán - L.Anh MT - B.Khánh GDCD - Cúc Toán - Nương CN - L.Lan Gdcd - B. Hòa Văn - Hằng (V) Địa - N. Oanh GDCD - D.Nguyệt Sử - Đào Nga ÂN - P.Hồng
4 Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn
5 Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn
                                       
Thứ 6 1 Anh - L.Thanh GDCD - Oanh(CD) Lý - T.Thu Văn - N. Hà Văn - N.Hương MT - B.Khánh Anh - V.Oanh Toán - L.Anh Sinh - Lâm Anh - B.Trang Anh - Hằng C Địa - N. Oanh Văn - M Hà Sinh - T.Loan GDCD - D.Nguyệt Toán - Dung Anh - H. Mai ÂN - P.Hồng Toán- Thúy
2 MT - B.Khánh TD - L.Mai Anh - L.Thanh Sử - N. Hà ÂN - P.Hồng Văn - N.Hương Hóa - Đ. Dung Toán - L.Anh Gdcd - Oanh Sinh - Lâm TD - Toản Sinh - X.Hòa Địa - N. Oanh Văn - M Hà TD - Đ.Hải Anh - V.Oanh CN - Thúy Anh - H. Mai Anh - Hằng C
3 Lý - T.Thu Địa - M.Hằng TD - L.Mai Địa - D.Khánh Gdcd - Oanh Hóa - Đ. Dung Toán - Quỳnh MT - B.Khánh Anh - Hằng C TD - Toản Địa - N. Oanh ÂN - P.Hồng Toán - L.Lan TD - Đ.Hải Sinh - T.Loan Văn - D.Nguyệt Sử - Giang Toán- Dung Sinh - X.Hòa
4 Địa - M.Hằng Sinh - Thơ Văn - T. Mai Lý - T.Thu Anh - B.Trang ÂN - P.Hồng CN - Quỳnh Gdcd - Oanh Hóa - M. Lan Địa - D.Khánh Sinh - T.Loan CN- L.Lan TD - Đ.Hải MT - B.Khánh Anh - V.Oanh Văn - D.Nguyệt TD - L.Mai TD - Toản Địa - N. Oanh
5 TD - L.Mai Lý - T.Thu Địa - M.Hằng Sinh - Thơ Hóa - Đ. Dung Anh - Hằng C Địa - D.Khánh CN - Quỳnh TD - Toản Gdcd - Oanh Sử - T. Mai MT - B.Khánh CN- L.Lan Địa - N. Oanh Sử - Giang ÂN - P.Hồng Sinh - T.Loan Sinh - X.Hòa TD - Đ.Hải
                                       
Thứ 7 1 Văn - B. Hòa Toán - Hồng A Toán - L.Anh Anh - Thoan Địa - D.Khánh Văn - N.Hương Toán - Quỳnh Văn - N. Hà CN - L.Hạnh Toán - Hồng B CN - Nương Sử - T. Mai Sử - M Hà Anh - B. Hương Anh - V.Oanh Toán - Dung Văn - Hằng (V) Văn - D.Nguyệt Văn - Đào Nga
2 Văn - B. Hòa Anh - Thoan Văn - T. Mai Toán - Quỳnh Toán - L.Hạnh Văn - N.Hương Anh - V.Oanh Văn - N. Hà Toán - L.Anh Toán - Hồng B Văn - Cúc Toán - Nương Anh - B. Hương CN - L.Lan Văn - Hằng (V) CN - Dung TD - L.Mai Văn - D.Nguyệt Sử - Đào Nga
3 Toán - Hồng A Văn - B. Hòa Văn - T. Mai Hóa - H.Quyên Sử - N.Hương Địa - D.Khánh TD - L.Mai Toán - L.Anh Văn - Đào Nga CN - L.Hạnh Toán - Nương Văn - Cúc Toán- L.Lan Sử -M Hà Văn - Hằng (V) Anh - V.Oanh Toán - Phương CN - Dung Gdcd - D.Nguyệt
4 SH - Hồng A SH - B. Hòa SH - T. Mai SH - Thoan SH - L.Hạnh SH - N.Hương SH - Quỳnh SH - N. Hà SH - L.Anh SH - Hồng B SH - Nương SH - Cúc SH - L.Lan SH - M Hà SH - Phương SH - Dung SH - Hằng (V) SH - D.Nguyệt SH - Đào Nga
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

140

V/v tổ chức rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề ngiệp GV MN, TH , THCS

Thời gian đăng: 08/02/2020

615 TB- HĐTT

Thông báo v/v Thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Hà Đông năm 2019

Thời gian đăng: 13/10/2019

06.09.2019

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 01/11/2019

TB

Thông báo TS lớp 6 năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 13/10/2019

130/KH-BCĐ

Kế hoạch TS vào trường MN, Lớp 1, Lớp 6 năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 10/06/2017

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,599
  • Tháng hiện tại150,623
  • Tổng lượt truy cập6,997,523
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây